Formy przekształceń spółek

Otoczenie biznesowe firmy, jej rozwój czy też kłopoty biznesowe sprawiają, że na rynku dochodzi do różnorodnych przemian w strukturze spółek. Oto kilka często spotykanych transakcji biznesowych między firmami.

Fuzja – jest to proces, który zachodzi między co najmniej dwoma przedsiębiorstwami. Fuzja może być przejęciem jednego przedsiębiorstwa przez inne lub też połączeniem przynajmniej dwóch przedsiębiorcy w inną, zupełnie nową firmę.

Tworzenie koncernów – koncerny to forma organizacyjna, gdzie przedsiębiorstwa wchodzące w jego skład zachowują odrębność organizacyjna i prawną, ale ich kapitał skupiony jest w rękach jednego właściciela. Do powstania koncernów dochodzi w momencie gdy jedna firma wykupuje akcje lub udział innej. Firmy będące częścią koncernu maja własną osobowość prawną i własny Zarząd.

Tworzenie konsorcjów – konsorcja są to formy zrzeszenia podmioty gospodarczy, zawierane są przez te podmioty na określony czas i w określonym celu biznesowym. Podmioty go tworzące nadal pozostają samorządne w zakresie swoich dotychczasowych działań, natomiast prowadzą wspólną politykę finansową w zakresie realizacji wyznaczonego dla konsorcjum celu.